FWS Double Plus​

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบต่างๆ ในอาคารและ โรงงานอุตสาหกรรม โดยทางบริษัทดูแล การออกแบบ
ติดตั้ง พร้อมทั้งยังให้บริการตรวจสอบการทำงานของ ระบบรวมถึงการปรับปรุง ซ่อมแซม งานระบบป้องกัน อัคคีภัยครบทุกรูปแบบ ทั้งยังมีประสบการณ์การทำงาน มามากกว่า 10ปี การรับตรวจสอบดูแลบำรุง ดูแลงาน
ระบบทางวิศวกรรมแบบรายปี ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
มาอย่างยาวนาน โดยเราใส่ใจบริการหลังการขายให้กับ ลูกค้าในแนวคิดที่ว่าเป็นเสมือนหนึ่งในเพื่อนคู่คิดให้กับ
ลูกค้าที่พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาได้ตลอด

งานระบบป้องกันอัคคีภัยโดยรวม 2 ระบบหลัก​

Fire Alarm Systems​

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้​

Fire Pump Systems​

ระบบปั๊มสูบน้ำดับเพลิง​

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบระบบ ติดตั้งใหม่ 
และตรวจสอบการทำงาน ปรับปรุงซ่อมแซมระบบที่ใช้งานอยู่​

ผลงานของเรา

ติดตั้ง และดูแล ระบบ FIRE ALARM แบบรายปี อาเชียคลังสินค้า

ติดตั้งระบบ FIRE PROTECHTION บริษัท สมายฮาร์ท ฟู๊ด

ติดตั้งท่อส่งน้ำมัน คลังน้ำมัน Shell (จ.สงขลา)

ดูแลระบบ FIRE ALARM SYSTEMS บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

ดูแลระบบ FIRE ALARM แบบรายปี มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน

ดูแลระบบ FIRE ALARM แบบรายปี บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด

งานปรับปรุงระบบ FIRE ALARM อาคารจัตุรัสจามจุรี

งานปรับปรุงใหญ่ ระบบ FIRE ALARM อาคาร TU DOME มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

ความรู้ที่น่าสนใจ

ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

DEC

13

DEC

15

มาตรฐานของการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน
หรืออาคารเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอับดับต้นๆ ของระบบ
ภายใน ซึ่งจำเป็นต้องติดตั้งให้ถูกต้องและเป็นระบบ
ครอบคลุมทั้งหมดของภายในอาคารหรือโรงงาน

มาตรฐานของการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย​

การตรวจสอบการทำงานของระบบอัคคีภัยจำเป็นต้อง
มีผู้เชี่ยวชาญในด้านระบบตรวจสอบงานเป็นผู้ตรวจสอบ
เพื่อความปลอดภัย และถูกต้องอย่างเหมาะสมในระบบ
เพื่อมาตรฐานของอัคคีภัย​

การตรวจสอบระบบการทำงานของอัคคีภัย​

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบต่างๆ ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
โดยทางบริษัทฯดูแลตั้งแต่ การออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบการ ทำงานของระบบ และการบำรุงรักษางานระบบต่างๆ รวมถึง เชี่ยวชาญการปรับปรุง ซ่อมแซมงานระบบเก่าให้สามารถกลับ
มาใช้งานได้สมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังต่อไปนี้​

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ( FIRE ALARM SYSTEMS )
ระบบปั๊มสูบน้ำดับเพลิง  ( FIRE PUMP SYSTEMS )
เครื่องปั่นไฟสำรอง  ( GENERETOR ENGINES )
ระบบกล้องวงจรปิด  ( CCTV SYSTEMS ) 
อุปกรณ์ไฟฉุกเฉินป้ายสัญลักษณ์ป้ายทางหนีไฟ  


ระบบงานท่อน้ำ ( WATER PIPING SYSTEMS )
บริการบำรุงรักษางานระบบต่าง ๆ ประจำอาคารหรือ
โรงงานอุตสาหกรรม​

มีประสบการณ์ยาวนาน
มากกว่า 10ปี ทางด้านงาน
ระบบป้องกันอัคคีภัย​

ผ่านการอบรบหลักสูตร
การออกแบบงานป้องกันอัคคีภัย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน NFPA101​

พร้อมให้คำปรึกษา
และแก้ไขปัญหาเสมือนเพื่อนคู่คิด
ให้กับลูกค้าตลอดเส้นทาง​

งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ด้านระบบทางวิศวกรรม
อย่างมืออาชีพ​

  ( EMERGENCY LIGHT, EXIT LIGHT AND SAFTY SIGNS )

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบต่างๆ ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม โดยทางบริษัทฯดูแลตั้งแต่ การออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบการ ทำงานของระบบ และการบำรุงรักษางานระบบต่างๆ รวมถึง เชี่ยวชาญการปรับปรุง ซ่อมแซมงานระบบเก่าให้สามารถกลับ มาใช้งานได้สมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังต่อไปนี้​

มีประสบการณ์ยาวนาน
มากกว่า 10 ปี ทางด้านงานระบบป้องกันอัคคีภัย​

ผ่านการอบรบหลักสูตร
การออกแบบงานป้องกันอัคคีภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน NFPA101​

พร้อมให้คำปรึกษา
และแก้ไขปัญหาเสมือนเพื่อนคู่คิดให้กับลูกค้าตลอดเส้นทาง​

งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาด้านระบบทางวิศวกรรม
อย่างมืออาชีพ​

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบต่างๆ ในอาคารและ โรงงานอุตสาหกรรม โดยทางบริษัทดูแล การออกแบบติดตั้ง พร้อมทั้งยังให้บริการตรวจสอบการทำงานของ ระบบรวมถึงการปรับปรุง ซ่อมแซม งานระบบป้องกัน อัคคีภัยครบทุกรูปแบบ ทั้งยังมีประสบการณ์การทำงาน มามากกว่า 10 ปี การรับตรวจสอบดูแลบำรุง ดูแลงาน ระบบทางวิศวกรรมแบบรายปี ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มาอย่างยาวนาน โดยเราใส่ใจบริการหลังการขายให้กับ ลูกค้าในแนวคิดที่ว่าเป็นเสมือนหนึ่งในเพื่อนคู่คิดให้กับลูกค้าที่พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาได้ตลอด

ติดตั้ง และดูแล ระบบ FIRE ALARM แบบรายปี อาเชียคลังสินค้า

การตรวจสอบการทำงานของระบบอัคคีภัยจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในด้านระบบตรวจสอบงานเป็นผู้ตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย และถูกต้องอย่างเหมาะสมในระบบเพื่อมาตรฐานของอัคคีภัย​

Call Center​

++66 9 5246 8741 ,  ++66 8 3060 9934​